PRIVACYBELEID

GARANTIE ROND EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Privacy staat voorop

Wij – Astenblick Apartments UG– hechten veel belang aan het beschermen van uw privacy. Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. We willen ze veilig en respectvol als een goede huisvader beheren en gebruiken. Zo kunnen we u beter van dienst zijn en een zo goed mogelijke ervaring bieden. We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens, en dat iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen.

Hieronder vindt u informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en voor hoelang. Ook leest u hoe u hierover controle hebt. Neem dus even de tijd om ons privacy beleid door te nemen.

Dit privacy beleid geldt voor de website wwww.astenblickapartments.nl de de interne werking van Astenblick Apartments UG. Het bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen en de manier waarop we deze gegevens gebruiken en verwerken.

Beveiligingsmaatregelen

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te ontvangen. Deze maatregelen komen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn in verhouding tot de ernst van het mogelijke risico. Jammer genoeg kan niet elk risico volledig vermeden worden. Als er onwettig toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Astenblick Apartments UG., zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

WIE WORDT BESCHERMD DOOR DIT PRIVACYBELEID?

Dit privacy beleid geldt voor alle bezoekers van onze website, de personen die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief, een brochure hebben aangevraagd, personen die ons online contactformulier hebben ingevuld, ons personeel, onze leveranciers en onze klanten. Ook wanneer u in het kader van een prospectie in aanraking komt met onze diensten, of wanneer u ons kantoor bezoekt, is dit privacy beleid van toepassing. 

WAT BETEKENT ‘VERWERKING’ VAN GEGEVENS?

Onder ‘verwerking’ van gegevens verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

Verwerkingsverantwoordelijke

Astenblick Apartments UG is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder HRB 12874 en gevestigd aan de Neuastenbergerstrasse 21a D-59955 Winterberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit privacy beleid betrekking heeft.

Astenblick Apartments UG is dus de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel ze worden verzameld en welke middelen er worden gebruikt om ze te verzamelen.

Verwerkers

Wanneer we onderaannemers gebruiken om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacy beleid betrekking heeft. Daarnaast zullen we steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen dat de verwerking moet gebeuren conform dit privacy beleid.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

‘Persoonsgegevens’ zijn de gegevens die te maken hebben met een identificeerbaar persoon. Deze gegevens kunt u zelf bezorgd hebben door bijvoorbeeld het invullen van een formulier op onze website. Daarnaast kunnen we ook gegevens aan u toewijzen die wij gekregen hebben door onze samenwerking, waaronder gegevens die we via derden hebben ontvangen.

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden. We verplichten ons ertoe om alleen gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doelen waarop dit privacy beleid betrekking heeft.

In dit kader kunnen o.a. de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Identificatiegegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens;
 • Gegevens over opleiding, beroep en betrekking;
 • De identificatie- en financiële gegevens.

HOE VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We kunnen o.a. persoonsgegevens verzamelen bij of in het kader van:

 • Het bezoek van onze website;
 • Het aanvragen van informatie op onze website;
 • Het invullen en versturen van een contactformulier;
 • Het inschrijven op onze nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • Het sturen van een e-mail;
 • Het maken van een boeking
 • Het voorbereiden en/of afsluiten van een overeenkomst.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens alleen de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer we daarvoor toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan we zijn onderworpen.

Wanneer Astenblick Apartments UG een gerechtvaardigd belang heeft, streven we steeds naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voeren van gerichte marketingcampagnes (op grond van uw interesse);
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website;
 • statistische doelen;
 • De opmaak van een koopovereenkomst;
 • Het antwoorden op een specifieke vraag en/of het bezorgen van informatie;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken.

Bij het bezoek aan onze website worden gegevens verzameld voor statistische doelen. Ze worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn onder andere: IP-adres, vermoedelijke plaats van bezoek, uur en dag van bezoek en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website bezoekt, verklaart u om akkoord te gaan met deze gegevensinzameling, die alleen bestemd is voor statistische doelen.

OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

We zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening en het verbeteren daarvan (zoals, maar niet beperkt tot: onderhoud, verwerking van betalingen, databasemanagement, aanvraag van een financiering, het passeren van de akte etc.).

Als het nodig is om uw persoonsgegevens openbaar te maken aan derden, is deze derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy beleid.

Verder is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten, wanneer we hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Met het oog op het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de doelen beschreven in dit privacy beleid door een onderaannemer.

In alle andere gevallen zullen we uw persoonsgegevens niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derde partijen, tenzij we hiervoor uw expliciete toestemming hebben gekregen.

We zullen steeds met een betreffende derde partij een verwerkingsovereenkomst afsluiten, waarin de nodige garanties staan over confidentialiteit en privacy conformiteit wat betreft uw persoonsgegevens.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

We verbinden ons ertoe technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van onwettige toegang tot uw persoonsgegevens en het verlies, misbruik of de wijziging van deze gegevens.

Ondanks ons veiligheidsbeleid, de controles die we uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet gegarandeerd worden. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet en methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Hierdoor kunnen we hiervoor geen absolute veiligheid garanderen.

We doen er echter alles aan om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel binnen ons netwerk als op ons kantoor.

Onze medewerkers worden getraind om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We maken gebruik van gespecialiseerde bedrijven die instaan voor de veiligheid van ons ICT-netwerk en Cloud services.

Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie en toegangscontroles.

Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u op de hoogte gesteld in de door de wet voorziene omstandigheden.

Aan onze werknemers wordt toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze website vermeldt soms links naar websites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacy beleid vallen. Lees zeker ook aandachtig hun eigen beleid rond de bescherming van uw persoonsgegevens.

OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren we uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit privacy beleid.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Om onze wettelijke verplichtingen na te komen zijn we bijvoorbeeld verplicht om financiële gegevens 7 jaar bij te houden. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard maar beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

PRIVACYRECHTEN

U kunt steeds beroep doen op de volgende privacy rechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u ter beschikking hebben;
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of aanpassing van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u een beroep wilt doen op uw privacy rechten, zoals hierboven bepaald, stuur dan een e-mail naar info@astenblickapartments.com

We zullen binnen 4 weken na het ontvangen van de aanvraag gevolg geven aan uw vraag.

Als u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de link ‘uitschrijven’, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van ons. 

GRENSOVERSCHRIJDENDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of vestiging heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data-transferovereenkomst die de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of een ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of een andere regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

UPDATE PRIVACYBELEID

Astenblick Apartments UG heeft het recht dit privacy beleid te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de website en de pagina waarop het privacy beleid wordt weergegeven te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen hebt over het privacy beleid of over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, neem dan contact met ons op via e-mail: info@astenblickapartments.com

Laatste update: 1 november 2020